Prothom obhigyota aru jouno anondo (প্ৰথম অভিগতা জোুনো আনোন্দ)

Prothom obhigyota aru jouno anondo (প্ৰথম অভিগতা জোুনো আনোন্দ)


Moi class 12 ot porhi thokar kotha. Moi girls school ot porhisilu so lora friends nasile. Okol tutuion ot log pua keitay mur lora bondhu. But hihotor logotu porha loi competition asil babe kothay napatisilu. So hei homoyot lorar bikhoye gyaan kom asile.

Amar tution time asie abeli 5 tar pora raati 8 boja loi. Hodai after tution ma a muk anibo goisile. Deuta mur bahirot job korisil. Majhe majhe ahisil ghorot. Edin abeli amar ghorot kisu alohi oha baabe ma a mur tutuin sir ok phone kori kole je aji teo ahibo nuare so jodi sir a muk ghorole eri aahe tente val hobo. Sir eo mani lole.

8 ta bojar loge loge tution xekh hol. baki students bur gusi gol hihotor parents or logot. Tetiya Sir a ahi muk kole je aji tumar maa nahe, olop wait kora moi tumak ghorole eri ahim. Moi wait kori thakilu. Sir ready hobo vitorole humai gol. Sir a biya pota besi din hua nai. Just 2 month hoise. Wife joni bor dhunia asile but eta problem asile, problem tu ki heitu pisot kom diya.

Tution room tu main ghor tur pora olpo atorot. So, okole mur voy o lagi asil okole bohi thakibole. 10 min man pisot sir ahile, kole Aki, kiba khaba neki? Moi kolu nai sir hunkale ghorole jau. Sir a kole olop boha, tumak eta kotha hudhibo loga asile. Eikhini koi a sir mur logotei bohile. Mur olop uncomfortable lagile. Sir a kole "tumak mur bor val laage, tumi monojogere porha huna kora but eta complain aase." Moi voy khai golu aru xudhilu ki hol sir? Sir a kole etiya metric diba so prem piriti nokoray val. Mur khong uthile, karon moi kunu prem piriti kora nai. Moi kolu "Sir, eibur misa kotha, kune ki kole apunak? Mur lora friend a nai." Sir a hahi kole "tumak dekhi mur onubhob hoy je tumar boyfriend aase aru tumaloke kisu nokoribo loga kam u kora saage".

Moi 2 min man mone mone thaki vabilu je moi nu ki korilu. Olop pisot sir a kole,"As a friend Eta kotha xudhu, xosa ke koba ne?". Mur asorit lagile, sir akou friend kio hobo??? Tar pisot moi kolu "Xudhok sir". Suddenly sir a kole "tumar piyah dutar size kiman? Iman dangor piyah keneke hol? Boyfriend a bonale neki?" Mur matha gorom hoi gol. Thio hoi golu aru kolu "eibur ki xudhise sir?". Sir a kole as a friend kua, moi tumak help koribo bisaru. Hokolor agot tu tumak special notes dibo nuaru. Aji okole asa so tumak ei bur koisu. Mur logot friendship kora, free and frank hua, tumar baabei val hobo. Special notes khini thoisu tumar baabe". Ei khini koi a sir mur frock or uporote eta piyah (Ston) sui dile. Moi osthir hoi ulai jabo lolu, Sir a muk rokhai dile. Muk haboti dhori mur lips duta teor mukhot humai lole aru suhibo lole. Moi bohut try korilu nijoke atorabole but nuarilu. Lahe lahe mur o val lagibo dhorile. Moi aru jur nidilu. Sir a long time suhile mur duta lips aru laheke mur frock tur pis falor chain tu nomai dile.

Moi kolu "Sir kunuba ahi jabo". Sir a kole moi door lock kori thoisu. Tar pisot frock tu kokal loike nomai dile. Mur laj lagi asile but eta odvut onubhuti paisilu. Teo mur dingi, shoulder sobote lahe lahe suma khale. Muk dangi table khonot bohai dile. Akou mukhot suma khai khai eo mur bra tur hook khuli dile. Moi kolu "Sir, please eibur nokoribo". Sir a kole "tumi aru moi ajir pora best friends, moi special treat dim tumak, ma a jitu tution fee dibo tumak muk dibole, hei tu o nalage muk. tumiye loba. Just ei friendship aru amar major kotha khini kebol tumar aru mur majot thakibo". Ei khini koi teo bra tu khuli dile. Mur haririk gothon olp dangor. Class 10 ote mur piyah asile 32D. Sir a mur piyah duta dekhi jeniba pagol hoi gol. Teo ekhon hathere ata piyah tipibo dhorile aru ankhon hath mur pithit dile. Antu piyah teo mukhot lole. Horu baby etay jidore piyah suhi khay teneke sir a mur piyah suhibo dhorile. Mur gutei ga tut kiba eta hihoron sristi hol. eneke 5 to 7 min man koriye thakile.

Moi kolu "Sir ma rokhi aase sage". Sir a kole moi koisu tumar maak je aji tets lom so late hobo, don't worry". Sir akou suhibo dhorile antu piyah. Moi life ot first time ei bur face kori asilu, so beyao lagisil but logote kiba eta val o lagisile. Sir a laheke frock tu complete khuli dile. Moi okol panty pindhi asu. Sir a muk table ote huai dile aru suma khabo dhorile mur hompurno horirot. Kopal, lips, dingi, buku, piyah, nipul, pet, thigh, athu aru vorir anguli... eku eri diya nai. Sir a hudhile "Val lagise ne?" Moi okol "ummm" buli kolu. Olop pisot sir a panty tut hath humai dile. Moi rokhabo khujilu but nuarilu. Mur bohut laj lagi asile but logote excitement level tu o besi asile. Sir a angulire mur joni tur lips duta lahe lahe sui dile. Mur jonit tetiya olop suli asile, teo heikhini suliye laheke larile. Tar pisote teo eta anguli humai dibo lole. Mur jeniba pran ulai gol. Bohut pain hol. Teo loge loge mur vori duta dukhon hathere meli loi direct mur joni tut suma khai dile, angulire joni tu meli loi jiva re selekibo dhorile. Mur je kiman val lagisile kobo nuarim. Heitue saage sorgo hukh. Teo jiman pare jiva tu humai dile aru selekile, suhile. Moi onuvob korilu je mur jonir pora pisoliya pani ulai aase, but sir sob pani khai pelale. Mur aru val lagibo dhorile. Teo seleki seleki hotate eta anguli humai dile... moi siyori uthilu..ahhhhh... but lahe lahe pain naikiya hol, eta beleg amez palu.. tenekei teo duta anguli humai dile. Logote mur piyah duta seleki ronga kori dile.

Olop pisot sir a kole "etiya tumar  turn". eikhini koi a sir a nijor gar gutei kapur khuli pelale. Sir ok ketiyaba lengta sam buli voba nasilu kintu sabo loga hoi gol. Sir or bari (nunu) dal dighol aru hokot asil. Dekhi bor voy lagile, always porn ba books ot dekha bostu tu aji real dekhi val lagisil jodio voy o lagisile. Teo muk teor bari dal laribo dile, tipibo dile.. Bari dalor skin tu tol pine theli di gulopiya aag tu ulabo kole... moi tenekei korilu.. Sir or bari dalor porao pisoliya pani ulai asile. Teo muk lolipop or nisina ke teor bari dal suhibo dile. Moi prothomote suhibo khuja nasilu but ebar mukhot luar pisot valei lagil... jur jur ke supi dilu.

Kisu homoy pisot sir a muk table khonot bohai lole, vori duta ulomai dilu... etiyale mur jonir pani boi boi table ot pori aase. Sir thio hoi teor bari dal mur jonit humabo lole. Moi kolu "sir, nokoribo, pregnant hoi jam". But sir kole "Don't worry moi tumak pregnant hobo nidiu.. mur expereience aase".
Ei khini koi teo bari dal mur busot (joni) theli dile... olpo humoatei bor bikh onuvob hol. But sir a lahe lahe olop olop ke theli dile. Logote mur piayh or nipul bur suhi thakile. Moi hei muhurtot nijok completely surrender kori disilu. Sir a half bari humai dile... moi siori uthilu... aaaahhhh... teo aru olop theli dile.. teneke complete bari dal humai gol... duyore pisol pani ghohoni khai fen jen kiba hoi asile.. Sir lahe lahe sped tu borale.. dujonor mukhor pora kebol.. aaahh.. ahhh.. uhhhhh.... uhhh sound ulabo dhorile.

Heidina gom palu suduar moja tu ki. 5 min man teneke sudile muk. Tar pisot muk doggy style ot bohai loi pis falor porao sudile... Xekhot teo bari dal ani mur mukhor agot dhori hathere hilabo dhorile aru kole "mukh mela xunkale". Moi mukh khon meli dilu aru teo gorom birjo mur mukhot eri dile.. Jibonot first time birjo dekhilu o.. taste o korilu.. keha keha taste.. Sir a koa mote gili dilu. Moi dekhilu mur joni (buss) khon tejere ronga hoi aase aru sir or bari dal o ronga. Sir a kole "voy nakhaba, first sex ot ulay tej. But aji tumi complete suali hoi gola. Sex or knowledge hoi gol tumar". Sir a hathere mur buss tu musi dile tar pisot akou jiva humai loi seleki dile. Ei bar seleki diyat besi aram palu. Pain tu lahe lahe komi gol. Sir a muk haboti dhori akou bohu suma dile, nipul suhile tar pisot duyo kapur pindhilu aru sir a muk ghorole eri dile.

Hei din tur pisore pora ami bohubar jouno milon korisu aru sir a muk hosakoi special notes disile.

Actually sir or ghoniyekor piyah horu hua baabe sir happy nasile but muk pai sir bor happy. Class XII complete huar pisotu ami meet korisilu aru bohubar nanan pose try kori dujone dujonok full satisfaction disilu.

So bondhu hokol, mur prothom obhigyota tu kene lagil? Jodi val lagise tente comment koriba. Enekua aru bohu story aase, jodi porhibo khuja tente comment kora.

Lots of love... Wait kora mur poroborti kahinir baabe..

Tumalokor "Aki"

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post