Bow aru taur voniyak sudilu - Assamese Pornography Story

Bow aru taur voniyak sudilu - Assamese Pornography Story

Mur nam dev…moy pesat videograpjer ….Gotika moy km or babe bohut thait biya maribo jau Xo…abar akhon biyat golu…koina bes dhuniya…tate hokolura logat sa-sinaki holu…Tate log palu bow aru voniyak o..k jar logat moy sex korilu…bow nam nandita(real nm nohoi) body pry 36-32-36…Tate biya ghorar kotha haj pusakot jendevi…gaa boran pura boga dangor lip khai moja lagil.

assamese sex story,
assamese sex stories,
assamese suda sudi kahini,
"assamese suda sudi golpo",
assamese sex store

Mur sinaki huwa pry 1ghonta man hoisil . Bow r hoita hompurna free hoi golu tau poriyal or pora hasbnd r .  Biyakti goto kotha loyke patilu..Tar pasot moy kam ot dhorilu…Koina jurun ahil pindhala aru gol u amak thakibo diya room tu bow ghorat .Abeli km nuhuwat room golu jirabo..Hat vori dhui rst loysu tenete bow ahil…hudhilabow …Kiba lage nekimoy kolu…Nitenete voniyak ahise….Moy bow k hudhilu kun hoi..tetiya kole ….Bowr khurayak or jiyak…Dekhat bohut dhuniya aibar hslc dise….Tak dekhi mur ki hol nejanu ak manohikvl lagil…Hoitu mur kunu gf nothoka babe tair poti ata fl hoysil…ji ki nohouk… Moy ata kotha loykha kori asilu biya ghorar porai bow mur sokula sai thake . Aru moy salai hahi diya aru reaction ot moy u hahu… Haiha moy emn kiya hahi ase buli hudhim buli vabilu… Voba mote km…bow hudhilu... Uttarat kole…ane …Tate voniyak or logat u kotha patilu aru free holu.. Tar pasot Ami rest lolu. thik 5 mn bajil sah anila khabo ami thoka room ot.. Mur logar tu nasil kot goisil nejanu… Gotika Rome ot okole bow humai ahi kole sah …. Moy hui asilu gotika kahote sah thoi joguwai dila …  Har pai dekhu je bow kahote and mur bari pura thio hoi ase xo moy tol pet kori hui asu.. Bow a kole uthi sah kap khuwa…moy kham diyak… Moy vabilu bow sah di uli jabo kin2 nogol gotike olop uncomfortable fl korilu tothapi uthi kolu vonti kot gol…Bow a kole ase vitorat anedore kotha patute patute hudhilu tai kunuba bf ase ne ni . Bow a kole bortoman ni agote asil … Moy kolu mur vl lagise tumi help koribo pariba neki.. Bow a kole parim(bow mutkoy boyahot horu huwa babe tumi buli maatibo koisil).. Moy happy hoi goisilu bow logat ata sukti holu je jodi tai muk vl pai tente ji lage take dim moy..Bow a kole moy jodi tumk a bisaru… Moy olop cnfz holu kin2 hahi hahi kolu thik ase..Kotha mote km. Tar pasot mur hoy bow a propjkori dila nd mur bihoya bohutvl kotha kole jar babe yes dila muk.Rati 10 mn bajil biya ghorat hokolu besto mur logar tuk cemara di pothai dilu biya ghorat(room or pora ata poduli atorat asil biya ghor ) gotika room ot moy okole… so Bow ata 1bosariya lora asil gotika bow lora huwabole hunkale gusi ahil ghor baki hokolu biya ghorat… Bow a lora tu huwa mur room ot ahil aru hudhila vat khuwa. Kothamoy khalu buli kolu..tetiya 10:15 nm hoysil moy hudhil baki bur nahe neki bow a kole ahibo KIN2 dery ase bow HB belagot thake ghorat mota bulibole hohurak a tar pasot bow k kolu atiya kok ki lagibo..

assamese sex story,
assamese sex stories,
assamese suda sudi kahini,
"assamese suda sudi golpo",
assamese sex store

so Bow a ata mitha hahi mari kole ki diba… but Moy ko ji lage … Bow a kole tumi diya ji diya moy lahekoy bow hatot dhorilu… Bow a kole 1 minit ahi asu … Moy hudhilu kot juwa kin2 aku nokole aru room or pora uli gol mur bohutvoi lagisil kinto ki hobo vabi vabi par puwa nasilu teneta bow humai ahil bahirat goi ki korila gom nepau..  But Humai ahute muk kole pesap koribo jaba neki moy u JM buli kolu bow a kole goi hunkale aha and ahute geril khon logai ahiba.OK buli koy btrm golu mur bari pura fit pesap kori ahilu bow bisonat bohi Mr mbil tu sai ase photo moy hudhilu ki sai asa bow a kole photo…moy bowk kolu sabologa ni vl pic bow a kole video ki ase moy kolu suwa Tate ase mur mbil ot bf ni so bow a kole ni a sun moy kolu kivideo lage nu buli kahore di bisonat uthilu bow kahore jaute muk petot ata jure sikut mari dila moy siyari diyadore korilu aru loge loge bowk hesa mari dhorilu bisonat….bow a kole tumi talk ha vl puwa muk kiya dhorisa anekoy …moy kolu kiya bya paisa bow a kole tai dekhila beya pabo moy kolu dekha koy nodhoru nohoi ai buli lahe koy moy bowr uthot uth di dilu bowa u hohari di goal pura 20 minit man bisonat bagori bagori kamura kamuri korilu tar pasot bow a kole tumr tat video ni no tumi nusuwa neki ai a video moy kolu online sau and hudhilu saba neki bow a kole SAM moy logat logat sch kori uliyalu akhon amture video tar pasot bow kolu tumi kapur nukhula neki muk kole vuk lagila nije vt bahi khabo lage so moy buji pai bow blj tu khuli dilu aru sador khon ….. akou kiss kori kori kolu time vk loga ni neki bow a kole homoy huwa ni tumi age khuwa sun moy bow k gaa jurehaboti dhori bagori asilu lahe lahe koy amr uttajona bahibodhorila aru moy boar gidat hat dilu bowr pnty tu pura vijiasil moy hat diya loge loge mur bari dal bowa thap mri dhorila mur uttajona aru bahi gol moy bow pnty vitore di hat vorai dilu mur hat viji gol moy kolu tumi muti dila neki bow a lahekoy sor ata mari kole pogola haiya mut neki..haiya kmros khaidiya moy kolu age tumi khuwa.bow a diya buli mur bari dal uliyai mukhot vorai lole ak bujabo nuwara tipti Palu..tar pasot bow a supi supi mur mal pani pelai dila moy kolu mur pori a gol bow a kole vl he atiya dery loyke koribo parib atiya tumi khai diya..mur pothom olop ghin vab ahisil kintoo jiva khon logai diuta moja huwad ata paisilu aru ghin vab nikiya hoy juwat moyu pura koli tani tani supilu aru bowr uspisoni kromanoy soram hima sula tar pasot duilangta hoi golu aru tai(bow)muk jot a pare tote kamuribo dhorila moy u tai dore kamuri kamuri thakuta nije bow busot humai gol moy kolu emn dhila bowa molehoi…ne …bow a mur gat uthi kole sidha koy hubo tar pasot mur kokalot bohi lole aru mur bari busot humuwai loy muk huwar pora uthi bohibo kole mane kusot mukha mukhi koy bohi haboti dhori tai utha noma koribo dhorila tetiya tied hoi goisil olop moy agote 3 bar mn korisu gotika mur mat ulisil aru tai u bohut hobdo korisil uuuuuuuufffffffffaaaaaahjhjhhhhaa Mara Mara bohut din muk kora ni moy pagoli hoi asilu….so aru jure uffff ahhhhhaaahhahahahahagahah ufffffd ahhhhha ai dore kori maje maje roy diya aru bohut jure jure kamure moy u kamuru bohut deri vitorat humuwa rakhi moja logat moykolu mur ulabo atiya tai kole uliyai diya vitorate moy kolu nohobo tetiya tai laheko bagori hui dila aru moy tai gaa uporat hui dilu tai kole uliuwa moy hudhilu kot pelam tai kole age uliuwa moy bari dal dhori uliyai anilu tai hautkoy mukhot vorai lole aruhat Mora dore kori dela moy u tair mukhor vitorat a pelai dilu tai gili thole tar pasot moy mur bari dal tai dudu dutat gohiyai di kolu hobo ne aru lagebo tai kole aji loy hobo.tar pasot tai room t jaboulal pry 2 mn bajil mur logar tu biya ghorat a thaki dila bule ….so pasdina bow a puwa sah dibo ahute voneyak u ahisil logat so rati kotha aku nepati voniyak aru mur bihoya kothapati sah khai km ot dhorilu aru vabilu aji hax gotike aji voneyakok kiba ata koribo lagibo so moy dinate ata pln kori bowk kolu bow purabiya(voniyak) tu muk pajori jabot sage moy juwa pasot ni ..bow a kole moy nidu nohoi pahori jabole..moy kolu kenekoy bow a kole sai thaka keneko…moy buji puwa nasilu pothom tar pasot koina ghora manuh aha hah huwat mne dora ohar age bow ahi kole kailoy jaba goi jehatu Nmbr tu di jaba taik (voniyakok) juwa tumar room ot moy pothai dim taik ai buli kole moy u free thokat room ot golu 10minit man ruwat tai ahi pale room ot humai kole tumi matisila moy kolu ni  buji paluplan tu so kolu kailoy tu jam goi Nmbr tu loy luwa tai Nmbr tu muk a dila moy kolu muk pahori jaba neki tai kole nejau moy ako kolu moy jodi kiba ata bisaru dibane tai hudhila mne ki lage nu moy kolu jitu vl puwat dibo pari ….moy tai hatot dhori tani ani lip tu lip kis ata korilu tai pothom mana korila pasot Mani gol tar pasot uli ahibo dhorute bow pale hi bow dekhi olop atori golu bow a kole aku nohoi moy dekhilu buli kouta tai muk gali ata dila tetiya bowa kole talkbow aru taur voniyak sudibo puwa mur kopalbow…he jabo goi kailoy gotika toy taik hosakoy vl pawa ne tai kole pau buli…bow a kole jodi pawa sin hisape ji bisare take nidiya kiya tai muk bow ak or usorate jure haboti dhorila moy u haboti dhori ata degholiya kiss kori dilu olop por kiss kora pasot tiniu uli ahilu tar pasot km kori hah kori puwa ahibo louta taik log kori ako jam buli koy ahisu aru hai dinar pora hodai fnt kotha pati asu ai mahot hoitu taik ghorat furabo ani aru kha

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post