18 Boyokhia Vontir kumoliya mon – New Assamese Sex Story 2020

18 Boyokhia Vontir kumoliya mon – New Assam Sex 2020

Hi frnds…

  • Mur Nam: Spandan.. 
  • Age: 22..
  • Sex Korilu: Bhonti logot

Janiusa apuna luke accept nokore hoitu, bisakh u nkore..Aji bohut hahokh kri kisu koboloi goisu.. Jodi val lage comment koribo napahoribo..

(thikona kisuman karont koboloi bisora nai)
2016 sonor ktha .. Novembor mah.. Murot high secondary porikhyar hesa.. Gaon ghart pohar
poribekh nasil karon usorote thoka manuh ghart rati hdai kajiya hoi..
Townt amar borta , borma hot thake.. Mai borma lgt ktha pati muk townloi pothai dile..
Borta-Bormai muk bohut morom krisil karon hihotor lora nasil.. 15-16 bosoriya
ejoni suwali aru borta-boroma hoite muth 3jonei bakh krisil 2moholiya
ghartut..
Moi juwat bohut val paisil borma hote.. Simpi (vntik moromt ami Simpi buli matu) jniyeu
muk pai furtit kbo nuwara hoisil.. Khuwa buwa porha melat kotoye pis nera hl.. Mur babe
bormai tolormoholatei room 1ta thik kri dile.. Rati hdai Simpii mur lgt hubo bisare..
Bormai porha melat Simpii muk amoni kore buli mur romoloi ahibo nidiye.. Edin tai mur
lgtei hum buli kandi diyat bormai Simpik mur romot thoi nijor huwa kuthaloi gusi gol aru
Simpik koi gl j muk amoni nkoriboloi.. Moi porhi asilu aru Simpii mur bisona khnt hui muk
etu hitu ktha hudhi asil.. Rati 10man bajil..
Tai ktha pati pati tuponi gl.. Moi uthi goi tair gat lahekoi kapur khn di athuwa2 logai di
akou porha arombho krilu.. 12man bjat 2poni dharat moi bisonat hui porilu.. Moi bisonat porar
loge loge tai ahi muk bukut mur humuwai loi hat khnere dhri thakil.. Thanda bor besi porisil
heikeidin..

Tai dhri luwat muru valei lagil.. Moi u Simpik dhri hui thakilu.. Enekoiye keiba dinu par
krilu.. Monoloi eku beya vab oha nasil.. Adin dinot TV t hindi cinema sai asilu Simpir lgt..
Hothate ahsiq banaya apne gan2 lagi gl.. Mur gat ga logai bohi asil Simpii.. Tai heibur
eku buja nasil tetya.. Gungunai gan2 gai asil..
Simpi jni dekhiboloi bor dhuniya asil.. Mitha boron, dingiloi k pora suli.. Boyokh 16 bosor
jodiyo dekhile 18-19 bosoriya jen lagisil..

Heidina tai half pent 1ta aru (genji nisina suwaliye pindha ki buli koi najanu)pindhi asil..
Gan2 sai mur ga2 kiba lagi gl.. Simpir horu koi ufondi thoka buku khn mur gat lagi asil aru
boga boga hokot kumoliya topina keitat mur hat 1khn lagi asil.. Mur horbo horir hiyori uthit..
Najanu ki hoi goisil heidina .. Simpi jnik sufa khntei pelai loi morom kribo mon goisil.. Moi
kunumote nijoke sombhali ga dhui lou ge buli uthi golu.. Bathroomt humai loi Simpir ktha vabi
vabi hat mari mur bijoluwa pani bur bahir kri pelalu..

Ga dhui ulai ahi bisonat hui porilu..
Kiyo janu Simpi jnir usorole jaboloi hahokh gotabo pora nasilu.. Laj lagisil nijoloi k.. Papi
papi lagisil nijoke.. Monote bhabilu ajir pora ketyao Simpik loi eibur ktha nvabu buli.. Ktha
bur vabi thakute ktya nu 2poni golu gomei napalu.. Heidina deubar asil heikarne duporiyar haj
2 borta borma logotei khaboloi buli Simpik muk jogai diboloi mur roomloi pothai dile..
Moi uthi goi mukh hat dhui borta borma aru Simpir logot ekeloge duporiyar haj khalu.. Khuwar
majote bortai mur porhar khbor lole.. Rati 9ta bajil.. An dinar dore Simpii heidinao mur
roomoloi ahil huboloi.. Moi bisona thik kri dilu..

Tetya loike moi Simpir mukholoi sabo pora nasilu.. Tai hui thakil.. Moi u heidina bor besi
npohilu.. Hui thakilu tair fale pithi khn kri.. Rati 2man bojat alarm ghori 2r hobdot har palu
aru har pai dekhu Simpi andinar dore haboti hui asu.. Najanu ki hoi gl mur akou Simpik khub
morom kribo mn gl..

Tai frock 1ta pindhi asil.. Frock 2 uporoloi uthi ohar babe tair ful kumoloiya topina 2ta
ulai asil… Moi apun pahora hoi porilu.. Tair topina 2ta hatere khamusi dhorilu.. aru ass hole tu uliai suma eta di doggy style t chudilu.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post